สมัครเข้าใช้บริการใหม่

ขั้นที่ 1 : กรอกข้อมูลส่วนตัว
เลขทะเบียนสมาชิก:
เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
ยอดหุ้นทั้งหมดในสหกรณ์: (ยอด ณ สิ้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด: / /

กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง และไม่ต้องใส่เครื่องหมาย (,)

  

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1.ให้สมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง
2.โปรดกรอกข้อมูลตามวัน-เวลา ที่กำหนดไว้
3.ตัวอย่างการกรอกข้อมูลยอดหุ้น เช่น มีหุ้นทั้งหมด 1,500 บาท ให้กรอกเป็น 150 (หุ้นสหกรณ์ฯ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)