ชื่อ - นามสกุล :นายจำนงค์ มาลา
ตำแหน่ง :รองประธานกรรมการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการ ชุดที่ 64
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานกรรมการ